UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „DOMINARI“

 

INFORMACIJA APIE SAUGOS PRIEMONES

 

 1. Veiklos vykdytojo, pavojingo objekto pavadinimas ir adresas

 

Veiklos vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Dominari“, registracijos vieta Panevėžio aplinkkelio g. 10, Šilagalio kaime, Panevėžio seniūnija, Panevėžio rajono savivaldybėje. Įmonės kodas Juridinių asmenų registre – 302559856.

Pavojingas objektas – UAB „Dominari” Porolono gamykla (toliau – objektas) įsikūrusi Panevėžio aplinkkelio g. 13, Šilagalio kaime, Panevėžio seniūnija, Panevėžio rajono savivaldybėje.

 1. Pavojingam objektui taikomi reikalavimai

Pavojingajam objektui yra taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) reikalavimai. UAB „Dominari“ yra pateikusi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Pranešimą apie pavojingąjį objektą pagal Nuostatų II skyriaus reikalavimus.

Pagal galimą sandėliuoti tolueno diizocianatas (toliau – TDI) kiekį objektas priskiriamas Žemesniajam pavojingų objektų lygiui.

 1. Pavojingame objekte vykdoma veikla.

Objekte organizuota porolono (elastinio putų poliuretano) gamyba.

 1. Pavojingame objekte esamų pavojingųjų medžiagų, galinčių sukelti avariją, įprastiniai pavadinimai arba apibendrinti klasifikaciniai pavadinimai, arba pavojingumo klasė, jų pagrindinės pavojingosios savybės.

TDI pagrindinės charakteristikos:

Komercinis pavadinimas: Lupranat T 80 A, VORANATE T- 80, cheminis pavadinimas: tolueno diizocianatas.

Pavojingumo kodai ir frazės:

H351 – įtariama, kad gali sukelti vėžį; H330 – mirtina įkvėpus; H319 – sukelia smarkų akių dirginimą, H335 – gali dirginti kvėpavimo takus, H315 – dirgina odą, H334 – įkvėpus gali sukelti alerginę reakcija, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą, H317 – gali sukelti alerginę odos reakciją, H412 – kenksmingi vandens gyvūnijai ir augalijai, turi ilgalaikį poveikį.

 

 1. Suinteresuotos visuomenės informavimas ir veiksmai įvykus avarijai.

UAB „Dominari“ buvo parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas Objekto avarijų prevencijos planas (toliau-planas), kuriame buvo parengti avarinių situacijų scenarijai su saugomomis ir naudojamomis pavojingomis medžiagomis, nustatyta didžiausia prognozuojamo poveikio zona, numatytos procedūros, veiksmai avarijų atveju.

Įvykus avarijai, kurios metu į aplinką gali patekti cheminės medžiagos, jų degimo produktai, arba, kai gresia cheminės taršos pavojus, specialiosios tarnybos, juridiniai bei fiziniai asmenys apie avariją  informuojami mobiliuoju ryšiu arba siunčiami pasiuntiniai pagal nustatytą plane pranešimo apie avariją schemą.

Informacija teikiama: telefonas – 8 45 454014, el. paštas: info@dominari.lt.

Kaip elgtis įvykus avarijai?

Bendrosios rekomendacijos avarijos atveju:

 • Vykdyti gelbėjimo tarnybų nurodymus.
 • Saugoti kvėpavimo organus (TDI patenka į organizmą per kvėpavimo takus ir odą) naudojant apsaugines veido kaukes ar pus kaukes, marlės- vatos raištį. Patekus ant odos, nuvilkti užterštus rūbus, odą nuplauti vandeniu su muilu. Jei jaučiami nušaldymo simptomai, pažeistą vietą aprišti steriliu tvarsčiu ir kreiptis į gydytoją.

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiomis pavojingomis medžiagomis, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. 8 5 236 2052.

 • Gavus gelbėjimo tarnybų nurodymą laikinai palikti gyvenamąją vietą: išjungti energijos šaltinius, užsandarinti pastatų duris ir langus. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietovėmis, vengti daubų.
 1. Pavojingojo objekto paskutinio planinio patikrinimo data arba nuoroda, kur tokią informaciją galima rasti elektroniniu formatu; kur reikėtų kreiptis dėl išsamesnės informacijos apie patikrinimą ir patikrinimo grafiko, atsižvelgiant į Nuostatų 95- 97 punktų nuostatas.

Pavojingojo objekto paskutinio planinio patikrinimo datą galima rasti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, adresu: vpgt.lt – Prevencija–Pavojingieji objektai (Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus ar juos viršija, sąrašai).

 

Lydraštis ir informacija Panevėžio savivaldybei

 

 

Kontaktai
 • UAB „Dominari“
 • Panevėžio aplinkl. 13,
  Šilagalio k., Panevėžio r. sav.,
  LT-36220 Lietuva

  info@dominari.lt
  +370 45 45 40 14
  GPS 55.674512, 24.338859
 • UAB „Dominari logistika“
 • Panevėžio aplinkl. 10,
  Šilagalio k., Panevėžio r. sav.,
  LT-36220 Lietuva

  info@dominari.lt
  +370 45 45 40 14
  GPS 55.669001, 24.347666
Susisiekime!